Tiedolla johtaminen oppilashuollon apuna: Case Huolihuoltaja

Lasten ja nuorten lisääntyvät koulunkäynnin haasteet ja mielenterveyden pulmat ovat viime aikoina puhuttaneet paljon. Lue tästä blogista Huolihuoltaja-hankkeesta, joka on hyvä esimerkki ennaltaehkäisevästä työstä. Kuuntele myös podcast!
Huolihuoltaja-hanke

Oppilashuolto tukee hyvinvointia ja ennaltaehkäisee ongelmia

Lasten ja nuorten koulunkäynnin mielenterveyden palvelut ovat monin paikoin ruuhkautuneet, ja jonot esimerkiksi koulupsykologeille saattavat olla pitkät. Tarvitaankin keinoja löytää huolenaiheet riittävän ajoissa. Yksi innovatiivinen keino tähän on Ruskon, Maskun, Nousiaisten ja Laitilan yhteinen Huolihuoltaja-hanke.

Kuuntele Huolihuoltaja-hankkeen podcast

Podcastissa hankeidean kehittänyt Janne Korsimo ja Huolihuoltajana toimiva Salla Tuomikanta kertovat Huolihuoltaja-hankkeesta.

Oppilas- ja opiskelijahuolto on monialaista yhteistyötä, jota toteutetaan eri ammattilaisten toimesta

Opetustoimi ja sosiaali- ja terveystoimi sekä tarvittaessa muut tahot toteuttavat oppilashuoltoa yhdessä oppilaiden tai opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Tavoitteena on turvata oppijan hyvinvointia ja oppimista, sekä mahdollistaa varhainen tuki kaikille sitä tarvitseville.

Oppijoista kertyy paljon tietoa jo oppilaitoksen eri järjestelmiin. Opiskelusta ja oppilaan hyvinvoinnista kertyvä data auttaa niin opettajia kuin opiskeluhuollon ammattilaisiakin tuen tarpeen löytämisessä sekä ehkäisemään ongelmien kasvamista.

Wilman tuntimerkinnät kertovat omaa viestiään siitä, miten oppilaalla sujuu. Hyvinvointiin vaikuttaa koulunkäynnin lisäksi kuitenkin moni muukin asia. Mitä aikaisemmin mahdollisiin ongelmiin päästään tarttumaan, sitä paremmin päästään ennaltaehkäisemään isompien murheiden syntymistä.

Huolihuoltaja-hanke on ennaltaehkäisevää työtä ja mahdollistaa varhaisen tuen

Neljän kunnan (Rusko, Masku, Nousiainen ja Laitila) Huolihuoltaja-yhteishanke on hieno esimerkki innovaatiosta, jossa oppilaasta kertyvää tietoa voidaan hyödyntää yksilökohtaisessa ennaltaehkäisevässä oppilashuollossa sekä tarjota matalan kynnyksen kanava huolien esille tuomiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle valtion erityisavustusta vuosille 2020-2021, oppimisen tuen ja inkluusion kehittämiseen esi- ja perusopetuksessa.

Hankeidean sai alunperin Ruskon kunnassa tietotekniikkaa opettava Janne Korsimo, jonka ajatuksena oli löytää keino siihen, miten lapsia ja nuoria pystyttäisiin auttamaan ajoissa, ja sitä kautta myös tukea opettajia sekä vähentää painetta kuraattori- ja psykologipalveluissa.

Koulussa tarjottava kolmiportaisen tuen malli on pedagoginen ratkaisu oppilaille tarjottavaan tukeen. Tuen muotoja ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Huolihuoltaja-hankkeessa ajatus tuesta on laajempi – koulutyön lisäksi pyritään huomaamaan myös mahdolliset haasteet arjessa ja lapsen koko elinympäristössä, ja siten edistämään sitä, että tapauksia saataisiin “haaviin”, ennenkuin ne päätyvät erityiseen tukeen saakka. Hankkeessa ei keskitytäkään erityisen tuen oppilaisiin, jotka ehkä myös jo ovat kuraattoreiden tai koulupsykologien palveluiden piirissä, vaan nimenomaan löytämään laajempi keino oppilaiden hyvinvoinnin tukemiseen ja siten ennaltaehkäisemään isompien ongelmien syntymistä.

Apuna muun muassa huolipisteytysjärjestelmä ja Wilma-merkinnät

Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut rakentaa opetustoimen tueksi huolipisteytysjärjestelmä, jonka tarkoituksena on tunnistaa oppilaan tuen tarve jo varhaisessa vaiheessa.

”Tarkoituksena ei ole pitää yllä “rikosrekisteriä” tai tehdä mustaa listaa negatiivisia tuntimerkintöjä saaneista oppilaista, vaan huomata huoli mahdollisimman varhaisessa vaiheessa”, kertoo Janne Korsimo.

Joskus huoli voi myös olla ihan turha – ja aina parempi tietenkin niin päin, kuin että jotain tärkeää jäisi huomaamatta.

Hankkeessa olevien kaikkien neljän kunnan koulujen tukena, Huolihuoltajana, toimii sosionomi Salla Tuomikanta, jonka rooli on napata kiinni huolestuttaviin asioihin. Huolihuoltaja voi olla yhteydessä oppilaaseen esimerkiksi Wilma-merkintöjen pohjalta, hankkeessa kehitetyn pisteytysjärjestelmän myötä, tai huoltaja, opettaja tai opiskeluhuollon henkilökunta voi olla huolihuoltajaan suoraan yhteydessä kertoakseen oppilasta koskevasta huolenaiheesta.

“Halusimme jonkin mittarin, miten tunnistetaan mahdollisia avun tarvitsijoita, joten kehitin ns. huolipisteytysjärjestelmän”, Janne kertoo.

Huolipisteytysjärjestelmän avulla voidaan konkreettisesti hyödyntää oppilaasta kertyvää tietoa ennaltaehkäisevässä työssä

Huolipisteytysjärjestelmä perustuu oppilaasta kertyvään tietoon, jota oppilashallintojärjestelmään tallentuu. Muutokset arvosanoissa, keskiarvossa eri aikaväleiltä, negatiiviset tuntimerkinnät (esim. läksyt tekemättä, unohdukset, myöhästelyt, käytökseen liittyvät huomautukset) ovat kaikki saaneet omat painokertoimet. Sen lisäksi Wilman tuntimerkintöihin lisättiin erillinen “huoli”-merkintä“, jonka ei välttämättä tarvitse olla pedagoginen huoli, vaan ihan mikä tahansa huoli oppilaaseen liittyen. Myös tällä merkinnällä on oma pisteysvaikutus.

“Opetus on pitkästi ihmissuhde- ja kasvatustyötä, joten opettajille kehittyy hyvät tuntosarvet, joilla tunnistaa mahdolliset huolet. Opettajille haluttiin antaa helppo ja matalan kynnyksen tapa ilmaista nämä huolet, ja Wilman kautta se on luontevaa. Tämän huolipisteytysjärjestelmän perusteella Sallalle saadaan indikaattori mahdollisesta huolesta, minkä perusteella lähdetään mahdollisesti ottamaan yhteyttä kotiin ja edistämään asiaa. Tällä tavalla voidaan konkreettisesti hyödyntää oppilaasta kertyvää tietoa ennaltaehkäisevässä työssä, jota Sallan työ nimenomaan on”, avaa Janne.

Oppilashuollon työkalu Assi auttaa pitämään huolet hallussa ja kirjaukset tallessa

Huolihuoltajana Salla vastaa kaikkien neljän kunnan kaikkien koulujen huolista. Siinä on suuri määrä huolia kirjattavaksi. Apunaan kirjauksissa Sallalla on Assi, joka on koulukuraattoreiden ja -psykologien sekä muiden opiskeluhuollon ammattilaisten ohjelma.

Huolihuoltajan kirjaukset ovat samantyyppisiä kuin esimerkiksi kuraattoreilla. Wilma ei ole näille asioille oikea paikka, vaan hankkeeseen tarvittiin järjestelmä, johon kirjata juuri näitä asioita. Koska Assi täyttää tarvittavat opiskeluhuollon tietoturvavaatimukset ja siinä saadaan hyödynnettyä yhteyttä Wilmaan, sekä sen taustalla olevaan oppilashallinto-ohjelma Primukseen, oli Assi luonteva työkalu projektille.

Assi on Sallan mukaan soveltunut hyvin tähän projektiin. Kaikki huolet, tapaamiset ja puhelut kirjataan Assiin, ja kaikki tapaukset ovat heti näkyvillä, samoin se minkä kunnan ja koulun oppilaasta on kyse. Kuntarajat ylittävä ohjelma olikin edellytyksenä ohjelmaa etsittäessä.

Kun kaikki tapaamiset ja puhelut kirjataan Assiin, ovat tapaukset heti käden ulottuvilla ja ne myös pysyvät turvallisesti ja kootusti tallessa. Näin varmistetaan myös, ettei yksikään huoli tai oppilas unohdu.

Janne kertoo Assin raportoinnin ja tilastoinnin auttavan siinä, että nähdään millaisiin asioihin pitää panostaa. Tapausten lukumäärää voi tarkastella kuntakohtaisesti, kouluittain, sukupuolittain jne. sekä montako niistä on avoimia, montako taas on jo suljettu. Assin ja oppilashallinto-ohjelma Primuksen välinen yhteys on hyödyksi, koska Primuksesta löytyy puolestaan oppilaiden taustatiedot.

Opiskeluhuoltoa yli rajojen

Janne kokee, että tämänkaltainen toiminta, jossa pystytään tukemaan lasten arkea koulun ulkopuolella, on hyödyksi ennen kaikkea lapsille ja nuorille, mutta myös opettajille. Kaiken tuen ei tarvitse tulla koulun kautta, vaan ylittämällä hallinnollisia rajoja, ja yhdistämällä mukaan esim. nuorisotoimi, voitaisiin yhdessä tukea lasten ja nuorten arjessa selviämistä.

Tekemällä yhteistyötä myös yli kuntarajojen, voidaan säästää kustannuksissa ja puhaltaa yhteen hiileen. Myös Salla on samoilla linjoilla ennaltaehkäisevien palveluiden tarpeellisuudesta. – kaikki ennaltaehkäisevät palvelut ovat tarpeellisia. Huolihuoltaja-hanke on konkreettista ennaltaehkäisevää työtä, joka on saanut kiitosta myös opettajilta.

Tutustu lisää Assiin oppilashuollon työkaluna:

Maria Tamminen

Yhteystiedot: LinkedIn
wilma logo vaalea

  Hittar du inte rätt Wilma?

  Du kan söka fram relevant Wilma genom att skriva in ortens eller läroanstaltens namn. T.ex.  Wilma-licensen för en lågstadieskola i Helsingfors ägs av Helsingfors stad.

  När du hittat rätt Wilma kan du gå vidare till inloggningen.

  Etkö löydä oikeaa Wilmaa?

  Voit hakea omaa Wilmaa paikkakunnan tai oppilaitoksen nimellä. Esimerkiksi Helsingin peruskoulun Wilma-lisenssin omistaa Helsingin kaupunki.
  Kun löydät oman Wilmasi, valitse siirry kirjautumiseen ja kirjaudu sisään.

  wilma logo vaalea